CONSELL INSULAR DE MENORCA - DEPARTAMENT DE CULTURA, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS   |   Català
        Institut de la Joventut de Menorca
HORARI D'ATENCIÓ

 
Dilluns a divendres
Matins 8.30 a 14.00 h
Capvespres 17.00 a 20.00 h
Av. Menorca, 2 · Maó
Telèfon: 971 36 50 73
info@injovemenorca.com
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

  SOCIB: INVESTIGUEM EL MAR, COMPARTIM FUTUR
Exposició fotogràfica del 20 d'agost al 18 d'octubre. Sala d'actes de Can Oliver, Maó.
  Activitats IME octubre 2019
Programació d'activitats de l'Institut Menorquí d'Estudis durant el mes d'octubre.
  Taller per a dones que treballen al món rural
Dimarts 15 d'octubre, a les 10.00 h, a la Sala de Convencions des Mercadal
  Cinema: "Sur la planche"
Dimecres 16 d'octubre, a les 20.00 h, a la sala Albert Camus de Sant Lluís
  Jornades: La Digitalització en el Turisme
17 i 18 d'octubre al Centre Bit Menorca. Consulteu la programació
  La lluita contra el canvi climàtic, una qüestió de justícia
Divendres 18 d'octubre, a les 20.00 h, a la Sala Albert Camus de Sant Lluís
  Concurs de grafit
Divendres 18 d'octubre, a les 17.00 h, al Parc des Freginal, Maó
  Fira d'Ensenyaments Superiors
18 i 19 d'octubre, Sala Multifuncional de Ciutadella. Consulteu els horaris
  Circ + Patrimoni
Dissabte 19 d'octubre, a les 11.30 h, al poblat de Trepucó, Maó
  Creació i producció d'una obra teatral
Dissabte 19 d'octubre, a les 12.00 h, a la Sala Albert Camus de Sant Lluís
  2a Gangària es Castell
19 d'octubre, de 10.00 a 15.00 h, a l'Envelat de la plaça Esplanada des Castell
  Teatre: Abraçades Nues
19 i 20 d'octubre al Teatre Orfeó, Maó. Consulteu els horaris
  Pintar la Natura
Dissabte 19 d'octubre, de 10.00 a 13.00h, al Parc de s'Albufera des Grau, Maó
  Alaior amb la Marató
Dissabte 19 d'octubre, plaça des Ramal, Alaior. Consulteu la programació.
  Cinema: Rafiki
Dimecres 23 d'octubre, a les 20.00 h, a la Sala Albert Camus de Sant Lluís
  Taller de sexualitat per a joves
Dijous 24 d'octubre, a les 19.00 h, al Casal de Joves es Castell
  Videojocs i Patrimoni: Es pot aprendre història jugant?
Dijous 24 d'octubre, a les 19.30 h, al Museu Municipal de Ciutadella
  Contacontes: La moneda màgica
Dimecres 6 de novembre, a les 18.30 h, a la Biblioteca Municipal d'Alaior
  Taller: Rap per la Igualtat
14, 15 i 16 de novembre, places limitades. Casal de Joves es Castell
  Cinema: Madame Brouette
Dimecres 20 de novembre, a les 20.00 h, a la Sala Albert Camus de Sant Lluís

TOTS JOVENTUT ALS MUNICIPIS

Associacionisme

Cóm crear una associació en 4 passesEls tràmits que es requereixen por posar en funcionament una associació no són complicats, però s'ha de tenir cura de fer-ho correctament per evitar retrassos innecessaris.

Còm registrar una associació?
Quina documentació heu d'aportar? 
 

 1. 2 còpies dels estatuts signades per tots els fundadors en cada pàgina
 2. La taxa prèviament pagada en una entitat bancària
 3. 2 còpies de l’acta fundacional signada per tots els assistents
 4. Original i còpia de la sol·licitud
 5. Fotocòpia del DNI de tots els socis fundadors 

Models de documents

A continuació posam a la vostra disposició models del documents que heu de presentar:  
Per comprovar que ho teniu tot bé podeu emprar aquest document:
Pots trobar aquests i altres models (en català i castellà) a la web:
Si el formulari de la taxa no el podeu baixar de la web, us el proporcionarem a la nostra oficina.

On ho heu de presentar?
Al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), de la seu del Consell Insular de Menorca, Plaça de la Biosfera, de Maó. Si esteu a Ciutadella aneu la seu del CIMe, davant sa Catedral.

Atenció: penseu en posar una adreça de contacte on soleu rebre d'altre tipus de correspondència, ja que el Registre d'Associacions, que depèn del Govern Balear i té la seva oficina a Mallorca, us enviarà notificació per escrit del registre de la vostra associació, o dels defectes que heu de rectificar, per tal que aquesta sigui inscrita.

Còm obternir el CIF?
 1. Us heu de dirigir a l'oficina d'Hisenda (Moll de Ponent, Maó).
 2. Porteu-hi el Registre d’entrada que us donaran al SAC del CIMe.
 3. Porteu-hi una còpia dels estatuts
Us donaran un nombre de CIF provisional, que es convertirà en definitiu quan l’associació estigui degudament registrada en el Registre d’Associacions.

Còm obrir un compte bancari?
Us heu d’adreçar a qualsevol entitat bancària aportant-hi: 
 1. Còpia dels estatuts
 2. Còpia del CIF provisional

La legalització de llibres
Un cop us arribi notificació del Registre amb el nombre de registre que té la vostra associació, heu de legalitzar (diligenciar) els llibres d’aquesta, abans no ho podreu fer.

Són quatre llibres:
 • Llibre registre de socis
 • Llibre comptable
 • Llibre inventari de béns
 • Llibre d’actes

Els llibres poden tenir dos formats:

1. Format de llibre lligat
El podeu comprar a qualsevol llibreria o papereria.

2. Format per passar-lo per la impressora (fulls separats)
Consisteix en un mínim de 50 fulls DIN A4 en blanc Han d'anar numerats i hi ha de constar el nom de l'associació i el del llibre corresponent a la capçalera de cada pàgina.
No cal que els lligueu, en tot cas, si els lligueu, feu-ho de manera que quan els hagueu de menester, els pugueu separar per passar-los per la impressora.

A partir de l'any 2010 no s'ha de pagar cap taxa per diligenciar els llibres. Només heu de fer una sol·licitud que haureu d'enviar juntament amb els llibres.

Conceptes bàsics sobre entitats sense ànim de lucre
CIF

Totes les associacions han d'obtenir d'Hisenda un CIF, necessari per a identificar a l'entitat en les seves relacions amb Hisenda i, en bona mesura, imprescindible per al tràfic mercantil.

Quan se sol·licita?

El termini és d'un mes des de la constitució de l'entitat. No obstant això, és necessari comptar amb la resolució d'inscripció de l'associació.
Si no tenim la resolució i necessitem el NIF de forma immediata, podem demanar un NIF provisional, i una vegada obtinguem la resolució, passem a sol·licitar el NIF definitiu (el número es manté).

Cal emplenar el model 036, segons l'Agència Tributària, la documentació a aportar per a la sol·licitud de NIF d'una associació és la següent:
- Original i fotocòpia de l'Acta fundacional de l'associació, que inclourà l'acord de constitució i els estatuts (el Registre us haurà retornat un exemplar dels estatuts encunyat o segellat. En cas d'estar en tramitació la inscripció en el Registre, caldria substituir-lo per un original de l'acta i els estatuts, és a dir una còpia idèntica de la documentació presentada per a la inscripció, amb signatures originals).
- Certificat d'inscripció en el corresponent Registre (o document que acrediti haver-la sol·licitat, si encara està en tràmit).
- Fotocòpia del NIF de la persona que signa el model 036, tret que sigui la mateixa persona que el lliura i els autoritzi a comprovar les seves dades d'identitat.
Original i fotocòpia del document que acrediti la capacitat de representació de qui signa el model 036 (si és el president, normalment figurarà així en els estatuts i no serà necessari).

IS

Totes les associacions sense ànim de lucre estan subjectes a aquest impost, que grava els beneficis obtinguts anualment per l'entitat, no només les empreses també les Associacions i Fundacions, si bé gaudeixen totes elles d'una exempció parcial. L'abast d'aquesta exempció varia, segons l'associació tributi en el règim general o en el règim fiscal especial regulat en la llei 49/2002 (de nou, es tracta fonamentalment de les associacions declarades d'utilitat pública o ONGDs acollides als beneficis d'aquest règim fiscal especial).

1.- D’acord amb l’establert a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, estan obligades a presentar la declaració totes les entitats acollides a aquesta llei que no superin els límits que s'estableixen en l'art.136.3 del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Impost de societats, en el qual s'eximeix l'obligació de presentar declaració de l'Impost de Societats, a les Associacions i Fundacions a les quals no els sigui aplicable el règim fiscal especial, com per exemple, totes les Associacions que no tinguin la condició d'entitats d'Utilitat Pública i no treballin en Cooperació per al Desenvolupament, sempre que compleixin els següents requisits:
 
• Que els seus ingressos totals no superin 75.000 euros anuals.
• Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin 2.000 euros anuals
• Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

2.- Obliga a liquidar i ingressar l'impost si la declaració sortís positiva.

3.- Permet sol·licitar la devolució de les retencions a compte, en cas que la declaració sortís negativa.

4.- Permet compensar les pèrdues d'un any amb els possibles guanys que es produeixin en els anys posteriors.

Així doncs, totes les Associacions i Fundacions són subjectes passius de l'Impost de Societats, però no totes estaran obligades a presentar la declaració.

S'haurà de presentar l'autoliquidació entre el dia 1 i 25 de juliol de cada any a través del portal de l'Agència Tributaría

IRPF

Tractant-se d'un impost que grava la renda de les persones físiques, les associacions no són subjectes passius d'aquest impost, però poden estar obligades a practicar retencions per aquest concepte a persones físiques a les quals satisfan rendes del treball o del lloguer: treballadors contractats, professionals autònoms, arrendadors de locals.

Cal donar d’alta l’associació com activitat econòmica o no?
Un gran nombre d'associacions realitzen "activitats econòmiques", és a dir, empren recursos materials o humans, qualsevol venda realitzada per l'associació (qualsevol servei pel qual rebi un preu) o fins i tot el simple fet de contractar personal, són indici suficient que s'ha realitzat una activitat econòmica. La realització habitual d'activitats econòmiques implica l'obligació de sol·licitar, amb caràcter previ, la seva alta (es tracta d'una obligació censal que no implica necessàriament cap pagament).

D’altra banda, si l'associació no realitza activitat econòmica, per tat, únicament obté ingressos dels seus socis o subvencions, el que implica que l’associació no emet factures ni rep cap contraprestació econòmica per serveis realitzats, no cal donar d'alta l'associació com a activitat econòmica.

IAE

No totes les associacions estaran afectades per aquest impost, atès que es tracta d’un Impost d’Activitats Econòmiques, per tant, grava l’exercici d’una activitat, cal atenir-se al respecte a la definició d'activitat econòmica que ofereix Hisenda, continguda en l'article 79.1 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, que diu així:

"...es considera que una activitat s'exerceix amb caràcter empresarial, professional o artístic" - és a dir, es tracta d'una activitat econòmica - "quan suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans, o d'un de tots dos, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis."

Les Associacions que es veuen afectades per aquest Impost, hauran de donar-se d'alta en algun o alguns dels seus epígrafs, de manera que quedin cobertes les activitats que realitzen, sobre la base de la llista d'activitats confeccionada per Hisenda.

Cal també tenir en compte que les associacions gaudeixen d'exempció en aquest impost durant els dos primers anys d'activitat i, posteriorment, sempre que l'import net de la xifra de negocis no superi el milió d'euros. No obstant això, és l'associació la que comunica aquesta situació d'exempció en donar d'alta l'activitat econòmica (mitjançant el model 036, aií mateix, el model 845 per donar d’alta, modificació o baixa IAE).

IVA

Les associacions que estiguin donades d’alta com activitat econòmica, estan obligades, en tot cas, al pagament de l'impost en les compres que portin a efecte. Així mateix, les Entitats podran i hauran de cobrar IVA en les seves factures i a la finalització del període que correspongui (tradicionalment era trimestral, ara pot ser mensual), tret que es tingui concedida alguna exempció en el cobrament d'IVA, saldaran els seus comptes amb Hisenda. Si per qualsevol causa, la nostra entitat no estigués donada d'alta en algun epígraf de l'IAE, no podrà emetre factures, per tant no cobrarà IVA i en actuar com a consumidor final, no podrà deduir-se l'IVA suportat en les seves compres.

Per a operacions no exemptes, té obligació de repercutir l'IVA corresponent i ingressar-lo en Hisenda, podent desgravar d'aquesta quantitat l'IVA suportat.

Hi ha diversos casos específics d'exempció de l'impost (uns pregats i uns altres no), que suposen no repercutir l'impost en les vendes que realitza l'associació i, en alguna mesura, no poder desgravar l'IVA suportat.

Declaració d'operacions amb tercers
Es tracta d'una declaració informativa (tampoc unida a cap pagament a Hisenda) a la qual està obligada qualsevol entitat que mantingui alguna relació econòmica amb algun client o proveïdor que, en còmput anual, excedeixi dels 3.005,06 euros.

Llibres de les associacions
Relació de socis

Les associacions hauràn de tenir una relació actualitzada de socis,
per tant, si es tracta d'associacions d'un nombre limitat de socis, resulta recomanable comptar amb un un llibre específic de socis. En canvi, resulta un procediment poc apte per a entitats amb un nombre extens de socis.
Al llibre de socis se li realitza una diligència d'obertura amb la finalitat d'assegurar la seva autenticitat i dificultar la seva substitució.
Aquesta legalització en les comunitats autònomes on no es responsabilitza d'això el Registre d'Associacions es pot realitzar per un notari o en el Registre Mercantil corresponent, fins i tot encara que l'associació no realitzi activitats econòmiques, perquè el Registre Mercantil té previst el procediment per a realitzar certs tràmits relatius a entitats no inscrites en ell.

Llibre d'actes

En un únic llibre d'actes es transcriuen les actes dels òrgans de govern i representació (assemblea i junta directiva). El format tradicional és el d'un llibre enquadernat format per fulles numerades i que també pot ser adquirit en papereries (és idèntic al qual s'empra en societats), i igualment es legalitza al seu inici en el Registre Mercantil o davant notari.
La irrupció de l'ordinador com a eina bàsica per al registre i tractament de la informació també en aquest camp ha introduït modificacions en els procediments tradicionals d'actuació. Ara és bastant habitual escriure les actes per ordinador i, a aquest efecte, hi ha la possibilitat de legalitzar fulles soltes en blanc amb una numeració correlativa. Aquestes fulles s'aniran imprimint segons es redactin les actes corresponents i hauran de ser aprovades i signades d'igual manera que ho serien en un llibre d'actes enquadernat. Completat el conjunt de fulles que van ser legalitzades, han d'enquadernar-se de manera que dificulti l'extracció de qualsevol fulla i ha de conservar-se en l'associació el llibre així format.

Llibres comptables

Atès que el procediment normal és portar per ordinador la comptabilitat, la legalització dels llibres comptables és posterior a la confecció dels comptes anuals. Aquesta legalització s'efectua en el Registre Mercantil corresponent, almenys si l'associació realitza activitats econòmiques, si bé algunes associacions opten simplement per autenticar les signatures davant notari.

Cal esmentar que les associacions declarades d'utilitat pública sí que compten amb un Registre específic en el qual realitzar les legalitzacions de llibres i dipòsits de comptes, que és el Registre d'Associacions que els correspongui. Allí, no obstant això, no es faran càrrec dels tràmits relatius a llibres d'associacions no declarades d'utilitat pública.

Més info |
Registre d'associacions de Govern de les Illes Balears
Direcció General de Relacions Institucionals
Passeig de Sagrera, 2 - 07012 Palma
Telèfon 971 17 65 65 / 971 17 64 64 - Fax 971 176 264
 

 
 
 
© INJOVE - Institut de la Joventut de Menorca
Consell Insular de Menorca