CONSELL INSULAR DE MENORCA - DEPARTAMENT DE CULTURA, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS   |   Català
        Institut de la Joventut de Menorca
HORARI D'ATENCIÓ

 
Dilluns a divendres
Matins 8.30 a 14.00 h
Capvespres 17.00 a 20.00 h
Av. Menorca, 2 · Maó
Telèfon: 971 36 50 73
info@injovemenorca.com
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

  Activitats IME gener 2020
Programació d'activitats de l'Institut Menorquí d'Estudis durant el mes de gener.
  Exposició: Flors
Del 10 de gener al 2 de febrer. Convent de Sant Diego, Alaior
  Documental: Els testimonis de Putin
Dimecres 29 de gener, a les 20.30 h, a la Biblioteca Pública de Maó
  Assemblea del casal de joves de Ferreries
Divendres 31 de gener, a les 19.00 h, al Casal de Joves de Ferreries
  2n Cicle de Cinema de la Reserva de Biosfera
1 de febrer, a les 11.00 h, als Cinemes Canal Salat de Ciutadella
  Balandreig
1 i 2 de febrer, a les 20.00 h, al Teatre Orfeó Maonès
  Teatre: "El Crédito"
Diumenge 2 de febrer, a les 19.00 h, a la Sala Albert Camus de Sant Lluís
  Ses Roques Llises i na Comerma de sa Garita
Diumenge 2 de febrer, horari per confirmar
  TALLER D'ESCALADA (ALTERNANITS)
Divendres 7 de febrer, a les 20.00 hores, rocòdrom de Ferreries (Casal de joves de Ferreries).
  Ruta nocturna de senderisme (Alternanits)
8 de febrer, hora i lloc de sortida per determinar. Es Migjorn Gran
  Teatre: Aïllats...?
Dissabte 8 de febrer, a les 20.00 h, a l'Auditori de Ferreries
  Torneig Insular de Futbolí (Alternanits)
Dissabte 29 de febrer al recinte Firal des Mercadal
  Taller de curtmetratges "Talent Jove"
29 de febrer, de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 h, a l'Ateneu de Maó
  TALLER DE PERRUQUERIA I ESTÈTICA (ALTERNANITS)
Dia 7 de març, a les 20.00 hores, al casal de joves de Ferreries.
  Taller de curtmetratges "Talent Jove"
14 de març, de 10.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00 h, a l'Ateneu de Maó
  Taller de creació audiovisual (Booktràiler)
20 i 21 de març a la Biblioteca Pública de Maó. Consulteu els horaris

TOTS JOVENTUT ALS MUNICIPIS

Consultori legal: Preguntes freqüents

ÀMBIT JUDICIAL
QUAN NO ÉS OBLIGATORI ACTUAR ASSISTIT D’ADVOCAT I PROCURADOR

No es requereix la intervenció d’advocat i procurador:

- Judicis verbals per raó de quantia inferior a 2.000€
- Petició inicial dels procediments monitoris.
- Escrit per sol·licitar l’adopció de mesures urgents abans del judici
- Sol·licitar la suspensió de vistes i actuacions.
- En judicis universals, quan la compareixença es limiti a presentar títols de crèdit o drets
- Incidents relatius a impugnació de resolucions en matèria d'assistència jurídica gratuïta.
- Tramitació dels judicis de faltes.
- Tramitació dels processos laborals o socials

Cal tenir en compte que quant no sigui obligatori la intervenció d’advocat i procurador, i alguna de les parts decideix, actuar assistit per aquests, ho tindrà que comunicar al jutjat per donar la oportunitat a l’altra part a decidir si també vol actuar assistit d’advocat i procurador.

Tot i que no sempre es obligatori, tal com s’ha exposat actuar assistit d’advocat i procurador, hi ha matèries que per la seva complexitat es recomana per tal de garantir una correcta defensa dels interessos de les parts.

SOL·LICITAR SERVEI D'ASSISTÈNCIA GRATUÏTA

El servei d'assistència jurídica gratuïta serà obligatori en els termes previstos a la llei 1/1996 de 10 de gener d'Assistència Jurídica Gratuïta i la Llei 2/2017, de 21 de juny que la modifica.

Requisits generals:
Persones físiques sense patrimoni suficient, que comptin amb uns recursos i ingressos econòmics que no superin:

a) Dues vegades IPR ( indicador públic de renda)
b) Dues vegades i mitja IPR persones d'unitat familiar amb menys de quatre membres.
c) El triple IPR d'unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguin reconeguda la seva condició de família nombrosa d'acord amb la normativa vigent.

Segons la LPGE de 2016 les quanties de l’IPREM seran:

– El IPREM diari 17,75€ euros.
– El IPREM mensual 532,51 euros.
– El IPREM anual 6.390,13 euros.

Com sol·licitar el servei d’assistència gratuïta:

- Presencial

Cal emplenar un imprès normalitzat, aquest es pot obtenir imprimint els annexos del RD 1455/2005 o be de forma presencial a les dependències judicials o al col·legis d’advocats.
Per sol·licitar el benefici de justícia gratuïta és necessari que l'interessat empleni un imprès normalitzat de sol·licitud, que es pot obtenir al Col·legi d'Advocats del lloc en què es trobi el Jutjat o Tribunal que hagi de conèixer del procés principal, o davant el Jutjat del domicili del sol·licitant si el procés no s'hagués iniciat. Aquest document s'haurà de presentar emplenat a algun d’aquest dos llocs.

- Per internet

Accedint a un portal web de Justícia Gratuïta http://www.justiciagratuita.es/publico/ des de el qual és possible emplenar el formulari de sol·licitud de justícia gratuïta o comprovar si es compleixen els requisits econòmics exigits per beneficiar-se del dret a l'assistència jurídica gratuïta, entre d’altres funcionalitats, si be sempre és necessari presentar la documentació i la sol·licitud de la manera que s’indica.

Per més informació clicar: Ministeri de Justícia

ÀMBIT LABORAL
EN CAS D’ESTAR EN DESACORD AMB L’ACOMIADAMENT I TERMINIS PER RECÓRRER

Si l’han acomiadat i no està conforme amb la indemnització o amb la decisió de l'empresa, el termini legals per interposar una demanda són 20 dies hàbils a comptar des del primer dia hàbil següent que li han comunicat l’acomiadament. Per reclamacions de quantitat el termini es d’un any.

És important no signar la carta d’acomiadament o signar-la com a “no conforme”, li dóna dret a cobrar la indemnització però deixant oberta la possibilitat de posar una demanda per discutir el fons legal de l’assumpte.

El pas previ a la demanda judicial es pot presentar la papereta de conciliació al Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) és tracta d’un escrit on l'empleat exposa en quina empresa estava ocupat, l'antiguitat que tenia, per què causa ha estat cessat i quin era el seu sou. A través d'aquesta demanda, el treballador sol·licita que el seu acomiadament sigui declarat nul o improcedent. L'acte de conciliació se celebra davant un lletrat conciliador, amb un representant de l'empresa i l'empleat o el seu representant (que pot ser o no advocat).

Si no hi ha acord entre les parts en l'acte de conciliació, el treballador pot presentar la demanda davant el Jutjat social corresponent abans que es compleixi el termini dels 20 dies hàbils, cal tenir en compte els dies que transcorren entre el dia següent a l'acomiadament i els dies entre la presentació de demanda de conciliació i els que transcorren entre l'endemà a la celebració de la conciliació i els de la presentació de la demanda en el Jutjat social.

Cal tenir en compte que es pot sol·licitar paral·lelament la prestació per desocupació en els 15 dies següents a l’acomiadament.

RECLAMACIÓ DE QUANTITAT SALARIAL

L'Estatut dels treballadors estableix el pagament puntual del salari en la data i lloc convinguts, en cas contrari, el treballador pot reclamar els salaris en el termini d'un any.
Com a pas previ a la demanda judicial el treballador pot presentant una papereta de conciliació davant el Servei de Medicació Arbitratge i Conciliació (SMAC) corresponent.
S’adjunta model papereta conciliació

Si no s’arriba a acord o avinença a la celebració de la conciliació, s’haurà de presentar demanda en el jutjat social, actualment hi ha dos tipus de procediments, el procés monitori (més àgil) i el procés ordinari.

El procediment monitori es regula a la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social, es tracta d’un procediment més àgil i no requereix actuar assistit d’advocat i procurador, només aplicable als següents casos:

- Reclamacions a un empresari que no es trobi en situació de concurs de creditors.
- Reclamacions de quantitat no superiors a 6.000€.
- Reclamacions de quantitat exigibles, vençudes i de quantia determinada que provinguin de la relació laboral que mantenien o mantenen ambdós parts tret que siguin de caràcter col·lectiu.

S’inicia el procediment emplenant un formulari específic que es facilita al propi jutjat.

El procediment ordinari en aquest cas, ambdues part han d’actuar assistit d’advocat i procurador.

CONDICIONS CONTRACTES LABORALS MENORS 18 ANYS

Els menors de 18 anys poden treballar per compta d’altri però cal tenir en compta principalment les següents condicions:

- Poden realitzar un màxim de 8 hores diàries de treball efectiu, inclús si és té un contracte de formació i aprenentatge.
- Es fixa un descans de com a mínim 30 minuts, quan la durada de la jornada continuada superi les 4,5 hores
- S'estableix un descans setmanal de com a mínim 2 dies continuats
- Queda totalment prohibit l'horari laboral entre les 22?h a les 6 del matí
- Es prohibeix que realitzin hores extraordinàries
- Es prohibeix que realitzin treballs insalubres, perillosos, penosos o nocius

Normativa general :
RDL 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors.
RD 15/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s’estableixen les bases de a formació professional dual.
 

 
 
 
© INJOVE - Institut de la Joventut de Menorca
Consell Insular de Menorca